informacije radi

Go down

informacije radi Empty informacije radi

Post  ja on Sat Apr 10, 2010 1:56 pm

znam da je rano al čisto informativno- ak neko zna kak izgleda ispit iz patofiz i zdr.psih nek kaže.hvala! Laughing
ja
ja

Posts : 11
Join date : 2010-02-08

View user profile

Back to top Go down

informacije radi Empty Patofiziologija pitanjca :)

Post  Nixa on Sun May 16, 2010 7:09 pm

1. sinusna aritmija
a)frekvencija srčanog rada sporja od 60/min
b)usporenje srčanog ritmau inspiriju, ubrzanje u ekspiriju
C)USPORENJE SRČANOG RITMA U EKSPIRIJU,UBRZANJE U INSPIRIJU
d)fiziološka pojava u starijih osoba
e) frekvencija srčanog ritma brža od 100/min

2.Restitutio ad integrum oznaćava:
A) POTPUNI OPORAVAK OD BOLESTI
b) prividno ozdravljenje
c)posljedice bolesti
d)ponovnu pojavu bolesti
e)ništa od navedenog

3.slabi podražaji povečavaju fiziološku aktivnost, srednji je još jaće podražuju, jaki inhibiraju, a vrlo jaki paraliziraju funkcije.To je:
A) ARNDT- SCHULZOV ZAKON
b) Frank-Starlingov zakon
c) Virchowljev zakon
d) pozitivna povratzna sprega
e)niti jedan odg nije točan

4.dio patofiziologije koji nse bavi uzrocima koji izazivaju patološki proces nazivaju se:
a)patogeneza
B)PATOGENEZA
c)antropometrija
d)homeostaza
e)genetika

5.što od navedenog nije posljedica portalne hipertenzije:
A)POVAČANJE ARTERIJSKOG, SISTEMSKOG TLAKA
b)koagulacijski poremečaji
c)sklonost bakterijskim sklonostima
d)varikoziteti jednjaka
e)splenomegalija

6.srčana opna naziva se:
a)endokard
B)PERIKARD
c)adventivij
d)miokard
e)niti jedan odg nije točan

7.nedostatak Ca kod djece uzrokuje:
a)osteomalaciju
b)osteoporozu
c)rahitis
D)OSTEOPENIJU
e) ništa od navedenog

8.Virchowljevim trijasom nazivamo čimbenike koji su važni u nastanku:
a)tumora
b)tromboze
C) KRVARENJA
d)opeklina
e)zatajenje bubrega

9.za maligne tumore točna je slijedeča tvrdnja:
A)SLABO SU DIFERENCIRANI
b)ne metastaziraju
c)lokalno su neinvazivni
d)dobro su diferencirani
e)točni su odg a i b

10.HPV je povezan s nastankom:
a)karcinomom jetre
b)akutne leukemije
c) KARCINOMA CERVIKSA
d) burkittovog limfoma
e)karcinoma orofarinksa

11.kriteriji za dijagnozu srčanog infarkta su:
a)retrostemalna bol u trajanju od najmanje 30 min
b) porast aktivnosti kardioselektivnih enzima
c)elektrokardiografske promjene (elevacija ST spojnice najmanje 2mm u dva ili više susjednih odvoda u prekordijskim odvaodima ili 1mm u ekstremitetnim odvodima)
d)točni su odg a i c
e)svi su odg točni

12. premještanje djela kromosoma na drugi kromosom naziva se:
A)TRANSLOKACIJA
b)inverzija
c) delecija
d) duplikacija
e) izokromosom

13.za fibrilaciju ventrikula je točno:
a)EKG je uredan
b) u EKG-u se bilježe v- valovi
c)frekvencija ventrikula je manja od 100/min
d) bolesnika treba odmah defibrilirati
e) točni odg su a i c

14.vitalno ugrožavajuči poremečaj srčanog ritma je
a)fibrilacija atrija
b)sinus trahikardija
c)fibrilacija ventrikula
d)A V blok 1 stupnja
e) točni odg su c plus d

15.kod pojačane hemolize nastaje:
a)koledokolitijaza
b)hepatocelularno oštečenje
c)nekonjugirana hiperbilirubinemija
d)konjugirana hiperbilirubinemija
e)ciroza

16. poremećaji svijesti različitog stupnja često su dio kliničke slike:
a)dekompenzirane ciroze jetre
b)kroničnog glomerulonefritisa
c)infarkta miokarda
d)plučne embolije
e)nefroiskog sindroma

17.eritropoetin se sintetizira
a)jetri
b)srcu
c)mozgu
d)plučne embolije)
e)ništa od navedenog nije točno

18.za ahalaziju je točno
a)dovodi do dilatacije jednjaka
b)to je regurgitacija želučanog sadržaja u jednjak
c)manifestira se disfagijom,retrostermalnom boli,ezofagitisom i aspiracijskom pneumonijom
d)točni su odg a i d

19.dišni centar smješten je u
a)frontalnom korteksu
b)meduli oblongati
c)kralježičnoj moždini
d)alveolarnokapilarnoj membrani
e)karotidnom sinusu

20:cheyne stokesovo disanje :
a)sastoji se od više od 30 apneičkih napada tijekom spavanja
b)sastoji se od ponavljanja razdoblja postupnog povečanje i smanjenja volumena disanja i apneičkih stanki
c)javlja se samo u debelih osoba
d)znak je oštečenja mozga
e)točni su odg a i b

21.hipoksemija je
a)respiratorna insuficijencija
b) nizak parcijalni tlak kisika u arterijskoj krvi
c)nedostatak kisika za normalne oksidacijske potrebe stanica
D) POVIŠENI PARCIJALNI TLAK KISIKA U ARTERIJSKOJ KRVI
e)ništa od navedenog nije točno

22.u opeklinskoj bolesti bolesnik je vitalno ugrožen zbog:
a)retencije tekučine i elektrolita
b)hiperglikemije
C) VELIKOG GUBITKA TEKUĆINE I ELEKTROLITA
d)centralizacije krvotoka
e)glukoneogeneze

23.nociceptori su.
a) receptori za temperaturu
b)receptori za dodir
c)kemijski receptori
d)receptori za bol
e)receptori za vibracije

24.vručica,kodkoje su dnevna kolebanja manja od jedan stupanj,bez razdoblja afebrilnosti naziva se:
A)FEBRIS CONTINUA
b)febris remittens
c)febris intermitrtes
d)febris recuens
e)subfebrilitet


25.za sunčanicu je točno.
a)dolazi do vazokonstrikcije u moždanim ovojnicama
b)stvara se edem mozga i krvarenje
c)dolazi do ishemije moždanim ovojnicama
d)točni su odgovori a i b
e)točni su odg za a b c

26.za akutno zataje bubrega točna je sljedeča tvrdnj
a)može biti uzrokovano prerenalnim, renalnim i postrenalnim uzrocima
b)jedan od prerenalnih uzroka je akutna tubularna nekroza
c)očituje se porastom kreatinina i ureje u serumu
d)najčešće se liječi transplantacijom bubrega
e)točni su odgovori a i c
27.uzroci sekundarne osteoporoze mogu biti
a)cushingov sindrom
b)hipertireoza
c)ciroza jetre
d)točni su odg b i c
e)točni su odg a i b

28.koja je od navedenih bolesti autoimuna
a)multipa sklerorza
b)parkinsonova
c)botulizam
d)virusni poliomijeloitis
e)mijastenija gravis

29.za opekline drugog stupnja točno je
a)oštečena je koža u cijeloj svojoj debljini
b)oštečen je samo epidermis
c)oštečeni su epidermis i dermis
d)koža cijeli bez posljkedica
e)mogu biti zahvačeni mišići i potkožno tkivo

30. poremečaji kojih parametara upučuje na oštečenje sintetske funkcije jetra:
a)bilirubin GGT,AP
b)PV,uk,proteini,albumin
c)AST ALT LDH
d)CK CK MB
e)urea kreatinin

31.u prtalnoj encefalopatiji ukrvi je povišena razina
a)kolesterola
b)albumina
c)eritropoetina
d)amonijaka
e)kalcija

32.tvari kje same nemaju karcinogeni učinak alipotiču djelovanje karcinogena smanjujuči latenciju od početka djelovanja karcinogena do pojave zločudne preobrazbe su:
a)promotori
B)ONKOGENI
c)protoonkogeni
d)onkoproteini
e)niti jedan odg nije točan


33. parkinsonova bolest spada
a)polineuropatije
b)bolest gornjeg motoneurona
c)kanalikularne sindrome
d)bolest bazalnih ganglija
e)bolest malog mozga

34.najčešći uzroci akutnog pankreatitisa
A)ALKOHOL I ŽUČNI KAMENCI
b)ciroza jetre i hepatocelularni karcinom
c)hiperkalcemija i adenom paratireoidne žlijezde
d)endotoksični šok Gram negativna sepsa
e)masna hrana i kronični hepatitis c

35.za bronhalnu astmu točno je
A)DOVODI DO OPSTRUKTIVNOG POREMEČAJA DISANJA
b)promjer dišnih putova je višestruko povećan
c)temeljni poremečaj preosjetljivosti tipa 3
d)dovodi do restriktivnog poremečaja disanja
e)sviodg su točni

1. Opća patološka fiziologija u cjelovitoj medicinskoj znanosti predstavlja?
- most između predkliničkih i kliničkih medicinskih disciplina
2. Patofiziologija istražuje?
- patogene mehanizme koji su zajednički mnogim bolestima i predstavlja integralni pristup patološkom procesu i bolesniku
3. Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije zdravlje je?
- Stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost boli i iznemoglosti.
4. Zdravlje bismo mogli definirati kao život s (nepromjenjenom) homeostazom, a bolest kao stanje s ( promjenjenom) homeostazom.
5. Homeostatička regulacija očituje se na dva temeljna načina rada
( pozitivnoj i negativnoj) povratnoj sprezi.
6. Konstitucijski se tipovi izvode na temelju skalarnih antropometrijskih mjera. navedite 3 osnovna tipa konstitucije!
- astenička, piknička, fibrozna
7. Definicija smrti uključuje :
a) ireverzibilni prestanak rada srca i disanja
b) ireverzibilni prestanak svih funkcija mozga kao cjeline, uključivši i moždano deblo
8. Centar za termoregulaciju nalazi se u?
- hipotalamusu
9. Periferni receptori za bol nisu:
-adrenergički receptori
10. Bol kod akutnog apendicitisa( akutne upale crvuljka) je?
- odražena i parijetalna
11. Mutacije su?
- promjene u slijedu nukleotida koje nisu posljedica rekombinacija
12. broj kromosoma u somatskoj stanici je?
- 44 + xx odnosno 44 + xy

13. Aneuploidija je?
- manjak ili višak jednog ili više kromosoma kromosomskog sastava
14. Turnerov sindrom je obilježen kariotipom:
- 44 + x
15. Onkogeni su geni čijom se aktivacijom :
- stimulira maligna preobrazba stanice
16. Proto-onkogeni su?
- geni koji se nalaze u normalnim stanicama
17. Promotori su?
- tvari koje nemaju karcinogeni učinak, ali potiču djelovanje karcinogenika
18. Stanični ciklus tumorske stanice:
- traje kraće od ciklusa zdrave stanice
19. Hipopituitarizam je?
- nedovoljno lučenje hormona prednjeg režnja hipofize
20. Hiperprolaktinemija je?
- najčešće prouzročena adenomom hipofize
21. Akromegalija:
- je sinonim za gigantizam
22. Hipertireoza je?
- karakterizirana povečanim lučenjem T3 i T4 hormona štitnjače
23. Connov sindrom:
- je karakteriziran hipertenzijom
24. Osteoporoza:
- smanjenje količine kosti ispod granice za očuvanje integriteta skeleta
25. U tipu 1 imunološke reakcije povišene su vrijednosti:
- imunoglobulin E ( IgE)
26. U bolesti imunih kompleksa pokazatelj aktivnosti komplementa je:
- ukupna aktivnost komplementa, C3 komponenta komplementa i C4 komponenta komplementa
27. Bolesti s karakterističnom slikom urtikarije, koje nisu alergijske geneze je?
- dermografizam
28. Autoimune bolesti karakterizira:
- antitijela na vlastita tkiva
29. U procesu stvaranja mokraće sudjeluju slijedeći procesi:
- reapsorpcija, sekrecija i filtracija
30. Hipovolemija( sistemska) može dovesti do?
- prerenalnog zatajenja bubrega
31. Akutni pijelonefritis spada u?
- tubulointersticijske bolesti bubrega
32. Za kliničku sliku uremičkog sindroma odgovorno je?
- nedovoljno izlučivanje produkta bjelančevina
33. Najčešći uzroci akutnog pankreatitisa jesu?
- žučni kamenci i alkohol
34. Ileus, patogenetski, se dijeli na?
- mehanički, paralitički
35. Klasični znakovi upale su?
- gubitak funkcija,bol, tumor, crvenilo, calor
36. Povečanje apetita uz gubitak na tjelesnoj težini, tahikardija, hipertenzija, vlažna koža, nervoza, psihičke hiperaktivnosti su simptomi?
- hipertireoze

37. U Addisonovoj bolesti klinički simptomi posljedice su nedostatka?
- glukokortikoida, mineralokortikoida i androgena
38. Hiperosmolarna koma bez ketoacidoze je komplikacija?
- dijabetes mellitusa tip 1
39. Autoimuna bolest koja zahvaća neuromuskularni prijenos je:
- mijastenija gravis
40. Kljenut ruke i noge jedne strane tijela naziva se:
- hemiplegija
41. Potpuna nemogućnost govora naziva se:
- afazija
42. Ksenobiotici su?
- lijekovi, teški metali i tvari koje su strane biološkim sustavima
43. Temeljni poremečaj u astmi je?
- imunološka preosjetljivost tipa 1 ( IgE)
44. Kod plučne embolije u hemodinamskom smislu dolazi do?
- smanjenja otpora u plučnom krvotoku- opterećenja desnog srca- srčanog zatajivanja
45. Smanjenje parcijalnog tlaka kisika u tkivima naziva se:
- hipoksija
46. Što nije medijator upale?
- slobodni radikali kisika
47. Proces sinteze RNA s DNA naziva se:
- transkripcija
48. Bolesnik u dobi od 65 god (dispneja,ortopneja,oticanje potkoljenica).
Nađeni su tijekom dijagnoze hropci,kreptacija na plućima,plauralni izljev,proširene vratne vene.
a.infarkt miokarda
b.krvotočni urušaj
c.zatajivanje bubrežne funkcije
d. ZATAJENJE SRCA
e.hipotireoza
49. Najopasnija aritmija, smrtonosna ako se pravovremeno ne intervenira:
-fibrilacija klijetki

50. Dozni prag za … učinke ionizacijskog zračenja:
-0.05 Sv/godina

51. Biokemijski testovi kolestaze:
-bilirubin, GGT, AP

52. Teorije patogeneze nastanka ascitesa u cirozi jetre:
- portalna hipertenzija
- primarna bubrežna retencija natrija
- periferna arterijska vazodilatacija

53. Uzroci ciroze jetre mogu biti
- alkohol
- autoimuni hepatitis

54. Dio patofiziologije koji se bavi proučavanjem uzroka koji izazivaju patološki proces zove se --etiologija.

55. Najčešći uzrok kroničnog zatajenja bubrega je arterijska hipertenzija.

56. Diureza manja od 400 ml dnevno je oligurija.

57. Dilatacija jednjaka s nastankom megaezofagusa i povišenim tlakom donjeg jednačkog sfinktera naziva se ahalazija.

58. Patogenetska osnova ARDS-a je oštećenje alveolarnog epitela s posljedičnom povećanom propusnošću kapilarne membrane i nakupljanje tekućine u alveolama.

59. Bolesti s karakterističnom slikom urtikarije koje nisu alergijske geneze: urtikarije na uv zrake

60. Aktivno i pasivno pušenje cigareta je:
-faktor rizika za malignom pluća
-Ovisnost i utjecaj okoliša za zdravlje
61. Podjela imunoloških reakcija prema Combs-u i Gell-u je: tip I-V

62. U imunodeficijense se ubraja AIDS.

63. Glavni simptomi hipotireoze su:
-malaksalost
-duboki promukao glas
- edemi oko očiju, na šakama i stopalu

64. Šok je klinički sindrom u toku kojeg dolazi do nedovoljne prokrvljenosti vitalnih organa

65. Početna promjena kod krvne žile zahvaćena je aterosklerozom naziva se masna pruga.

66. Infarkt miokarda je nekroza moikarda promjera najmanje 2 cm , ishemijska bolest srca,hipoperfuzija određenog dijela miokarda.

67. Predisponirajući faktori za nastanak tromboze jesu: hiperkoagulabilnost, poremećaj u tijeku krvi, promjene stijenke krvne žile.

68. Kardijalna dekompenzacija je poremećaj srčane funkcije kao crpke s nedostantnim zadovoljenjem metaboličkih potreba organizma.

69. Mehanizam nastanka srčanih aritmija može biti:
-poremećaj stvaranja impulsa
-poremećaj provođenja impulsa
70. Atrioventrikularna disocijacija karakteristika je totalnog AV bloka.

71. somudencija, sopor, koma spadaju u kvantitativne poremećaje svijesti.

72. Za neoplazme je točna sljedeća tvrdnja :
- mogu biti benigne, maligne
- ne moraju biti lokalno invazivno i infiltrativne
- imaju sposobnost nekontrolirane diobe
- često nastaje gubitak regulatornih mehanizama nad rasom normalnih stanica

73. Promjena u redoslijedu nukleotida koja nije posljedica rekombinacije zove se mutacija.

74. Osteoporoza nastaje kao posljedica svih navedenih poremećaja osim :
-nastaje pri dugotrajnim gladovanjem.
75. Anemije nastaju kao posljedica svih poremećaja osim hipovitaminoza K.
76. Granulocitopneja nastaje kao posljedica svega osim infekcijom bakterijama.
77. Sklonost krvarenjima nastaje kao posljedica svih poremećaja osim: bolesti bubrega
78. Za cirozu jetre tipično je sve osim:
-poremećaj apsorpcije svih tvari topivih 4 mastima

Nixa

Posts : 5
Join date : 2010-02-05
Age : 28
Location : Zagreb

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum